Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Διδακτέα-Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών Γυμνασίου-Λυκείου 2016-17--Οδηγίες

Διδακτέα-Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών Γυμνασίου-Λυκείου--ΟδηγίεςΣχολικό έτος 2016-2017 

Σχολικό Έτος 2016-2017
Γυμνάσιο -Γενικό Λύκειο: Διδακτέα 'Υλη-Διαχείριση
Επιμέλεια: Δημ. Σπαθάρας
Α΄ Γυμνασίου
 Β΄   Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου 
 Α΄ Λυκείου -Άλγεβρα
 Α΄ Λυκείου -Γεωμετρία 
  Β΄ Λυκείου -Άλγεβρα
  Β΄ Λυκείου -Γεωμετρία
  Β΄ Λυκείου -Προσανατολισμού
 Β΄ Λυκείου -Γενικής Παιδείας

 Γ΄ Λυκείου -Προσανατολισμού
Διδακτέα ύλη Μαθηματικών Εσπερινού ΓΕΛ 

Γεωμετρία Α΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ 

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Δ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ

Πηγές: http://lisari.blogspot.gr/, http://www.pe03.gr/, http://blogs.sch.gr/iokaragi/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Εκτός ύλης
 Μια  προσφορά από τους εξαιρετικούς συναδέλφους
Μάκη Χατζόπουλο (
http://lisari.blogspot.gr/)  και
Δημήτρη Μοσχόπουλο (
http://www.mathsteki.gr/)
 Γεωμετρία Α΄Λυκείου

Όλα τα αρχεία σε ένα PDF


   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Οδηγίες Διδασκαλίας και Διαχείριση της Ύλης για το σχολικό έτος 2016-2017.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Κώστας Κουτσοβασίλης
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Η εξεταστέα ύλη στα Μαθηματικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2017 :
Πηγή:http://www.pe03.gr/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Η  ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων του 2017
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

● Βιβλίο-Οδηγός με τη διδακτέα ύλη, τις οδηγίες διδασκαλίας και τις οδηγίες διαχείρισης της ύλης μαθηματικών όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου με ειδικούς -αναλυτικούς πίνακες για τοΣχολικό Έτος 2015-2016. 
Περιέχει και την Εξεταστέα Ύλη Αποφοίτων Σχολικού έτους 2014-2015 και Προηγούμενων Ετών.
Επιμέλεια: Καραγιάννης  Ιωάννης


Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Διαθεματικό Διήμερο Επιστημών 29-30 Ιουνίου 2016-Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘΠέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

ΔΟΑΤΑΠ:Τι πρέπει να προσέχουν όσοι προτίθενται να ακολουθήσουν σπουδές σε ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου»(open university),«σπουδών εξ αποστάσεως»(distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων»(external degrees)


Για όσους προτίθενται να ακολουθήσουν τη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης από ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου»(open university),«σπουδών εξ αποστάσεως»(distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων»(external degrees) θα πρέπει να ελέγχουν τα παρακάτω ,ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν.3328/2005, άρθρο 4, επισημαίνει ο ΔΟΑΤΑΠ.

Αναγνώριση Σπουδών εξ Αποστάσεως
Η ισοτιμία των τίτλων που απονέμονται από Ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου», «σπουδών εξ αποστάσεως» και «εξωτερικών πτυχίων» αναγνωρίζεται υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα Ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για τον σκοπό αυτό (Ν.3328/2005, αρθ.4, παρ.1α ). Ειδικότερα, αν το πρόγραμμα παρέχεται από Ίδρυμα που προσφέρει σπουδές τακτικής παρακολούθησης και εξ αποστάσεως σπουδές θα πρέπει το εξ αποστάσεως πρόγραμμα να προσφέρεται και με συμβατικό τρόπο και με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Επίσης, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Νόμο :
«Ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα». Εξαίρεση αποτελεί η χρήση- και μόνον- χώρου στην ημεδαπή ως εξεταστικού κέντρου, που προσδιορίζεται από το ίδιο το Ίδρυμα της αλλοδαπής.
Η διάρκεια των σπουδών και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών  πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων της ημεδαπής και ειδικότερα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π).
Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα πρέπει :
-να περιλαμβάνει  γραπτές ή προφορικές εξετάσεις δια ζώσης/in presentia (εκτός των εργασιών ) των οποίων η επίβλεψη και η αξιολόγηση γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό του εν λόγω ιδρύματος.
-οι καθηγητές/αξιολογητές/επιβλέποντες του προγράμματος να είναι μέλη ή επίσημοι εξωτερικοί συνεργάτες του ακαδημαϊκού προσωπικού του ιδρύματος .
Τέλος, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ του ΔΟΑΤΑΠ, η «ισοτιμία και αντιστοιχία» τίτλων που έχουν αποκτηθεί με την διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χορηγείται μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών στο Ε.Α.Π και κατόπιν σύγκρισης του προγράμματος σπουδών της σχολής στην ημεδαπή με αυτό της σχολής στην αλλοδαπή. Σε κάθε περίπτωση ισχύει ότι για αναγνώριση της αντιστοιχίας με σχολές 4ετούς φοίτησης στην ημεδαπή απαιτείται συνεκτίμηση βασικού και μεταπτυχιακού τίτλου. Η συνεκτίμηση αφορά σε τίτλους που έχουν αποκτηθεί με σπουδές «όμοιου τύπου» (ή εξ αποστάσεως ή συμβατικά).  Τόσο οι προπτυχιακοί τίτλοι  όσο και οι μεταπτυχιακοί αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από το Ε.Α.Π .
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για εξ αποστάσεως σπουδές
    
 Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν στο Ίδρυμα της αλλοδαπής το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί και το Ίδρυμα θα πρέπει να το στείλει απευθείας στον Οργανισμό ,συμπληρωμένο και ενυπόγραφο από τον υπέυθυνο διεξαγωγής του προγράμματος ,ώστε τα αρμόδια όργανα του φορέα να αποφανθούν για το αν μπορεί να τύχει  ακαδημαϊκής αναγνώρισης.
Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν  όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο είδος των σπουδών τους(βασικό, μεταπτυχιακό, συνεκτίμηση)
εκτός από την βεβαίωση για τον τόπο των σπουδών.
Ερωτηματολόγιο EN, FR
Πρόσθετα δικαιολογητικά για την αναγνώριση τίτλων μετά από σπουδές εξ αποστάσεως
Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. , για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που απονέμονται μετά από παρακολούθηση εξ αποστάσεως σπουδών και για τους εγγραφέντες από το εαρινό εξάμηνο 2015 και μετά, θα κατατίθενται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας στην οποία διεξάγεται το πρόγραμμα, εκδοθέν πριν την εγγραφή στο πρόγραμμα (είτε από φορέα πιστοποίησης αποδεκτό από το ΑΣΕΠ είτε από άλλο οργανισμό διεθνούς πιστοποίησης)
2) Βεβαίωση του Ιδρύματος ότι κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων δεν χρησιμοποιήθηκε διερμηνέας και οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στη γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος
3) Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη ότι για τις εργασίες και τη διπλωματική εργασία δεν χρησιμοποιήθηκε μεταφραστής
Πηγή: http://www.esos.gr